Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης

Μαθαίνω - Κατασκευάζω - Συνεργάζομαι - Επικοινωνώ

Ας καταθέσουμε ιδέες, απόψεις, προτάσεις σχετικά με τη διοργάνωση της συνεδρίας Scratch Day 2010 στην Αθήνα - "Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία της Πληροφορικής".

 

Εργαστηριακή Συνεδρία (Workshop)

Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία της Πληροφορικής

στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής»

http://hermes2.di.uoa.gr:8080/didinf5/

http://didinf5.blogspot.com/

Αθήνα, 9-11 Απριλίου 2010

 

1.Σκοπός

Η συνεδρία «Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία της Πληροφορικής» αφορά στην ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων για την αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch στη διδασκαλία της Πληροφορικής. Η συνεδρία εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Scratch day» (http://day.scratch.mit.edu/) που έχουν καθιερωθεί διεθνώς με σκοπό τη συνάντηση νέων και παλιών φίλων του Scratch (κοινώς Scratchers) και τη μεταξύ τους ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών και projects.

Η συνεδρία στοχεύει να λειτουργήσει καταλυτικά ώστε να αναπτυχθεί διάλογος και συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής που αξιοποιούν ή θέλουν να αξιοποιήσουν το Scratch για τη βελτίωση της διδακτικής – μαθησιακής διαδικασίας. Ο διάλογος θα αρχίσει πριν τη συνεδρία και ελπίζουμε να συνεχιστεί και μετά στο πλαίσιο της ομάδας «Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία της Πληροφορικής» (http://logogreekworld.ning.com/group/scratch) που έχει δημιουργηθεί στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» (http://logogreekworld.ning.com/).

2. Δομή και διάρκεια

2.1. Πριν τη συνεδρία

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί εγγράφονται στην ομάδα: «Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία της Πληροφορικής» (http://logogreekworld.ning.com/group/scratch) του διαδικτυακού εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» (http://logogreekworld.ning.com/). Στο πλαίσιο της ομάδας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναρτήσουν ή/και να σχολιάσουν προτεινόμενες διδακτικές παρεμβάσεις με αξιοποίηση του Scratch για θέματα Πληροφορικής.

Με την εγγραφή στην ομάδα κάθε μέλος αποκτά δικό του ιστολόγιο, webmail και προσωπική ιστοσελίδα. Η ομάδα διαθέτει Φόρουμ Συζητήσεων και Πίνακα Σχολίων μέσω των οποίων τα μέλη της μπορούν να συμμετέχουν σε υπάρχουσες συζητήσεις, να προσθέτουν νέες συζητήσεις και να σχολιάζουν. Τα μέλη μπορούν να αναρτούν υλικό (όπως σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας, μικρόκοσμους) προσθέτοντας μια νέα απάντηση σε μια συζήτηση ή/και ένα νέο σχόλιο στον Πίνακα Σχολίων, ή/και μια νέα καταχώριση ιστολογίου.

2.2. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας - Συνολική Διάρκεια: 4 ώρες

Φάση 1. Εισαγωγή, 15′

Καλωσόρισμα και ενημέρωση των συμμετεχόντων για το σκοπό και τη διαδικασία της συνάντησης.

Φάση 2. Παρουσίαση επιλεγμένων παρεμβάσεων εκπαιδευτικών, 1½ ώρα

Παρουσίαση διδακτικών παρεμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί στις τάξεις από μάχιμους εκπαιδευτικούς. Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται, επιπλέον της απλής συμμετοχής τους στη συνεδρία, να παρουσιάσουν προτεινόμενη παρέμβαση με το Scratch, η οποία θα συμπεριληφθεί και στα πρακτικά του συνεδρίου, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα «Παρεμβάσεις Εκπαιδευτικών».

Διάλειμμα 15′

Φάση 3. Σχεδιασμός παρεμβάσεων, 2 ώρες

Οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν συνεργατικά παρεμβάσεις για τη διδασκαλία θεμάτων Πληροφορικής (ή/και διαθεματικές παρεμβάσεις) με αξιοποίηση του SCRATCH. Παρουσίαση των παρεμβάσεων. Ανάρτηση των παρεμβάσεων στην ομάδα εργασίας της κοινότητας. Συζήτηση & σύνοψη.

2.3. Μετά τη συνεδρία

Συνεχίζουμε στην κοινότητα μέχρι το επόμενο συνέδριο!

3. Ποιους αφορά - Αναμενόμενα οφέλη

Αφορά εκπαιδευτικούς Πληροφορικής όλων των βαθμίδων καθώς και νέους ερευνητές της Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητες σχεδιασμού διδακτικών παρεμβάσεων με το Scratch που συνάδουν ταυτόχρονα με τις αρχές της Διδακτικής της Πληροφορικής (Γρηγοριάδου κ.α., 2009). Ακόμα, εκπαιδευτικοί και νέοι ερευνητές θα μπορέσουν μεταξύ άλλων να παρακολουθήσουν τη διαδικασία σχεδιασμού μαθησιακών παρεμβάσεων και να συζητήσουν για τις διδακτικές προσεγγίσεις κεντρικών εννοιών με αξιοποίηση του Scratch.

4. Τόπος - Ημερομηνία διεξαγωγής  

Η εργαστηριακή συνεδρία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 10 Απριλίου 2010, ώρα 15:00-19:00 στο εργαστήριο των PCs, χωρητικότητας 30 ατόμων στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ.

5. Παρεμβάσεις Εκπαιδευτικών

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν εργασίες που εντάσσονται στη Φάση 2, «Παρουσίαση επιλεγμένων παρεμβάσεων εκπαιδευτικών» της εργαστηριακής συνεδρίας. Το κείμενο των εργασιών δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 3 σελίδες και θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο μορφοποίησης εργασιών του συνεδρίου.

Οι εργασίες που θα επιλεγούν προς παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου καθώς και στο δικτυακό τόπο της ομάδας «Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία της Πληροφορικής». Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 27/3/2010 προκειμένου να κριθούν από τους οργανωτές της εργαστηριακής συνεδρίας και να συμπεριληφθούν στα Πρακτικά.

Τα κείμενα των εργασιών θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email: didinf5@di.uoa.gr και να έχουν την ακόλουθη δομή: (α) Τίτλος δραστηριότητας - παρέμβασης και συντελεστές, (β) Μάθημα/Ενότητα, (γ) Σκοπός, (δ) Κεντρικές έννοιες – δεξιότητες, (ε) Σύντομη περιγραφή – Προσδοκώμενα αποτελέσματα, (στ) Διαδικασία εφαρμογής, (ζ) Εμπειρίες αποτελέσματα από την εφαρμογή (εφόσον υπάρχουν), (η) Πιθανές προσαρμογές-επεκτάσεις, (θ) Επισημάνσεις - συμπληρωματικό υλικό.

6. Εγγραφές – Συμμετέχοντες

Εγγραφές για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη συνεδρία θα γίνονται σε ειδική λίστα στη γραμματεία του συνεδρίου. Για τη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τη σειρά εγγραφής στο συνέδριο.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής πριν τη διεξαγωγή της εργαστηριακής συνεδρίας με την εγγραφή τους στην ομάδα «Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία της Πληροφορικής» (http://logogreekworld.ning.com/group/scratch) και στέλνοντας σχετικό email στη διεύθυνση: didinf5@di.uoa.gr .

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε τη σχετική ανακοίνωση (πλήρες κείμενο) για τη Συνεδρία.

Προβολές: 98

Συνημμένα:

Απαντήσεις σε αυτή τη συζήτηση

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η εργαστηριακή συνεδρία "Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία της Πληροφορικής" το Σάββατο 10/4/2010 στο πλαίσιο των εργασιών του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής της Πληροφορικής.
Έντονο το ενδιαφέρον των συναδέλφων όλων των βαθμίδων για την αξιοποίηση του Scratch στη διδακτική πρακτική.
71 άτομα έλαβαν μέρος στη συνεδρία (παρά τον αρχικό σχεδιασμό για 30 άτομα) ξεπερνώντας κάθε προσδοκία των εισηγητών.
Τα περισσότερα σχόλια των συμμετεχόντων καταλήγουν ότι ήταν μια πολύτιμη εμπειρία για όλους.
Συγχαρητήρια θερμά αξίζουν στο Γιώργο Φεσάκη για την επιτυχή οργάνωση και διαχείριση του εργαστηρίου, την επιστημονική τεκμηρίωση της παρουσίασης και την ενεργή εμπλοκή των συναδέλφων στην εξοικείωση με το Scratch.
Αναμένουμε με ανυπομονησία τις δικές σας παρατηρήσεις, επισημάνσεις, εκτικήσεις, προτάσεις και υλικό προκειμένου να συνεχιστεί ο εποικοδομητικός διάλογος.

RSS

Σήμα

Γίνεται φόρτωση...

Είστε νέο μέλος στο δίκτυο;

Σας προτείνουμε να προχωρήσετε στα παρακάτω:

1. Συμπλήρωση του προφίλ σας. Παρακαλούμε κάθε μέλος να προσθέσει φωτογραφία στο προφίλ του/της ή στο "Η σελίδα μου", αλλά και να συμπληρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία σε αυτά, για να γνωριστούμε καλύτερα.

2. Προσθήκη φωτογραφιών.

3. Προσθήκη βίντεο.

4. Συμμετοχή σε μια ή περισσότερες ομάδα/ες του ενδιαφέροντός σας.

5. Συμμετοχή σε μια ή περισσότερες συζήτηση/εις του ενδιαφέροντός σας.

6. Συμμετοχή στη συζήτηση Γνωριμία μελών δικτύου για να γνωριστούμε καλύτερα.

7. Προσθήκη συζήτησης/σεων του ενδιαφέροντός σας (αν δεν υπάρχει/ουν ήδη).
Παρακαλούμε, η εκκίνηση νέων εξειδικευμένων συζητήσεων, να μην γίνεται στο φόρουμ των γενικών συζητήσεων, αλλά στο φόρουμ της αντίστοιχης ομάδας. Πχ για ένα θέμα σχετικό με Η Logo στο Δημοτικό, η συζήτηση θα πρέπει να εκκινηθεί στο φόρουμ της ομάδας αυτής. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη ομάδα και νομίζετε ότι πρέπει να δημιουργηθεί, προχωρήστε στη δημιουργία της!

8. Προσθήκη καταχώρισης/εων ιστολογίου.

9. Προσθήκη ομάδας/ων του ενδιαφέροντός σας (αν δεν υπάρχει/ουν ήδη).
Για επισημάνσεις, απορίες, ερωτήσεις, πληροφορίες επικοινωνήστε με την Κατερίνα Γλέζου.

© 2022   Created by Κατερίνα Γλέζου.   Με την υποστήριξη του

Διακριτικά  |  Αναφορά προβλήματος  |  Όροι χρήσης